صادرات

در پیش گرفتن راه صادرات، تنها روش برای استفاده بهینه از امکانات و استعدادهای کشور و خروج از رکود اقتصادی است. صادرات از نظر علمی وعملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصادی بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها، کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و افزایش پول ملی است. توسعه پایدار صادرات یکی از مهترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات می باشد. این فرایند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برونگرا است. توسعه صادرات غیر نفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات، تداوم یافته انجام پذیرد.

  • امکان سنجی صادرات محصولات تولیدکنندگان محترم
  • شرکت در جلسات حضوری با خریداران بالقوه محصولات شما
  • بازدید و ارائه گزارش از نمایشگاه های مرتبط با زمینه فعالیت شما
  • محاسبه قیمت تمام شده محصولات شما در مقصد جهت صادرات
  • اعتبار سنجی شرکت های چینی قبل از انعقاد قرارداد
  • تضمین پرداخت طرف چینی
  • استفاده از خدمات اداری و دفاتر ما در گوانجو و دبی
  • ارائه مشاوره در زمینه صادرات محصولات دارای مزیت رقابتی به چین و امارات و دیگر بازار های هدف